Artykuł: Zwolnienia z lekcji WF - Gimnazjum nr 2 w Bytowie
Strona Główna ˇ Artykuły ˇ Download ˇ Linki ˇ Kategorie Newsów ˇ Dziennik elektroniczny ˇ Albumy zdjęć Lipiec 24 2019 03:23:48
Nawigacja
BIP
  BIP ->>wejdź

Portal

Sprawy szkolne
  Informacje podstawowe
  Kalendarz szkolny
  Zajęcia dodatkowe dla uczniów
  Kadra szkoły
  Wychowawcy klas

Prawo szkolne
  Zwolnienia z lekcji WF
  Statut szkoły
  Wewnątrzszkolny system oceniania
  Punktowy system oceniania z zachowania

Rekrutacja
  Zgłoszenie dziecka do szkoły
  Informacja dla rodziców

Konkursy przedmiotowe 2015/2016
  Terminy konkursów
  Regulaminy konkursów

Liga matematyczna
  Regulamin
  Zadania
  Wyniki

Koło misyjne
  Cele, założenia i zadania
  Zbiórka baterii, płyt i telefonów
  Adopcja na odległość
  Dobra moneta
  Bytów-Ukraina
  Akcja Gabon 2012
  Akcja Gabon 2014
  Indonezja 2013
  Podziękowania 2014

Wymiana młodzieży
  Wymiana młodzieży 2014
  Wymiana młodzieży 2015
  Wymiana młodzieży 2016

Biblioteka szkolna
  Godziny otwarcia
  Akcja Zaczytani
  Dysleksja 2014
  Konkurs
  Mikołajki 2013

Wolontariat
  Cele szczegółowe programu
  Szkoło pomóż i TY
  Podziel się posiłkiem
  Z Mikołajem ...
  Caritas - zbiórka żywności
  Z wizytą w ZOL-u

Fotoalbumy
  Albumy zdjęć

Program KIK34
  Informacje o programie

Fotopatrol
  Konkursy

Trzecioklasiści
  Dokumenty do pobrania

Użytkowników Online
Gości Online: 1
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanych Użytkowników: 3
Najnowszy Użytkownik: ~projekt
Najaktywniejsi
Na miejscu 1 jest:
~projekt
Brak Avatara height=

Punktacja:
Ogólne: 0
Bonusy: 0
Kary: 0


Reklama

eXtreme-fusion

Zwolnienia z lekcji WF
PROCEDURA UZYSKIWANIA ZWOLNIEŃ Z ZAJĘĆ WYCHOWANIA FIZYCZNEGOPodstawa prawna:
§ 5 ust.1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 843),

I. ZWOLNIENIA DORAŹNE
1. Z powodu zachorowania, niedyspozycji lub innych zdarzeń losowych uczeń, na prośbę rodziców (prawnych opiekunów) przedstawioną przed zajęciami na piśmie lub osobiście, może być zwolniony z tych zajęć. Decyzję podejmuje nauczyciel prowadzący . Zwolnienia z pojedynczych lekcji nie mogą przekraczać łącznie 14 godzin w okresie.
2. Uczeń zwolniony ma obowiązek przebywać na zajęciach pod opieką nauczyciela. Jeśli jest to pierwsza lub ostatnia lekcja, uczeń może być zwolniony przez nauczyciela do domu na pisemną prośbę rodziców. W tym przypadku ma zaznaczoną nieobecność z adnotacją „ zwolniony”.
3. Dokumentację dotyczącą doraźnych zwolnień z zajęć wychowania fizycznego przechowuje nauczyciel do końca roku szkolnego tj. 31 sierpnia.
II. ZWOLNIENIA DŁUGOTERMINOWE
1. Uczeń może być zwolniony na czas określony z zajęć wychowania fizycznego jeżeli z opinii lekarskiej wynika całkowita niezdolność do udziału w tych zajęciach.
3. Opinię lekarską, wskazującą na konieczność zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego na okres krótszy niż 1 miesiąc, należy przekazać nauczycielowi wychowania fizycznego, który obowiązany jest przechowywać ją w dokumentacji nauczania do końca roku szkolnego tj. 31 sierpnia.
4. Opinię lekarską, wskazującą na konieczność zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego na okres 1 miesiąca i dłużej, w tym na jeden okres lub cały rok szkolny należy złożyć wraz z podaniem w sekretariacie szkoły.
5. O zwolnienie ucznia z zajęć wychowania fizycznego występują rodzice (opiekunowie prawni). Podanie należy przedłożyć niezwłocznie po uzyskaniu opinii lekarskiej, jednak nie później niż:
a) w przypadku zwolnienia dotyczącego I semestru – do 30 września danego roku szkolnego,
b) w przypadku zwolnienia dotyczącego II semestru – do 28 lutego danego roku szkolnego.
W przypadku zdarzeń losowych w ciągu roku szkolnego rodzice (opiekunowie prawni) składają podania poza ustalonymi wyżej terminami, jednak niezwłocznie po uzyskaniu opinii lekarskiej.
6. Opinia lekarska będzie respektowane od daty jej wystawienia .
7. Dyrektor wydaje decyzję o zwolnieniu ucznia z zajęć w terminie do 7 dni roboczych od daty wpływu podania. Decyzję przekazuje nauczycielom wychowania fizycznego i wychowawcy.
8. W przypadku decyzji odmownej rodzice (opiekunowie prawni) mogą się odwoływać za pośrednictwem dyrektora do Pomorskiego Kuratora Oświaty.
9.Jeżeli uczeń uzyskuje zwolnienie w trakcie roku szkolnego a są podstawy do wystawienia oceny podlega on klasyfikacji na zasadach opisanych w WSO.
10.W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego przez cały okres lub rok szkolny w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony”.
11.Jeżeli uczeń uzyskał ocenę za I okres, a w II okresie decyzją dyrektora szkoły został zwolniony z zajęć wychowania fizycznego, na świadectwie ukończenia danego roku szkolnego wpisana zostanie ocena klasyfikacyjna.
12. Uczeń zwolniony z zajęć wychowania fizycznego ma obowiązek być obecny na tych zajęciach. W szczególnych przypadkach, gdy lekcje te są pierwszymi lub ostatnimi zajęciami w danym dniu, uczeń może być zwolniony z tego obowiązku na podstawie pisemnego wniosku rodziców .
12.a W przypadku zajęć wychowania fizycznego które dla ucznia nie są pierwszymi i ostatnimi, dyrektor szkoły może powierzyć opiekę nad uczniami innym nauczycielom. Z wnioskiem występują nauczyciele wychowania fizycznego lub wychowawcy klas.
13.Uczeń zwalniany z zajęć do domu ma zaznaczoną nieobecność z adnotacją „ zwolniony”.

III. ZWOLNIENIA Z CZĘŚCI ĆWICZEŃ
1. Zwolnienie z części ćwiczeń dotyczy przypadków, gdy z opinii lekarskiej wynikają ograniczone możliwości uczestniczenia ucznia w zajęciach. Opinię wraz z wnioskiem o dostosowanie wymagań edukacyjnych dla ucznia rodzice/opiekunowie składają wg zasad określonych w przypadku zwolnień długoterminowych.
2. Opinię przekazuje się do wiadomości nauczyciela wychowania fizycznego, który po konsultacjach z rodzicami dostosowuje aktywność ucznia na zajęciach stosownie do wskazówek zawartych w tej opinii.
3. Zajęcia na basenie są integralną częścią przedmiotu WF. Zwolnienia, tak doraźne, jak długoterminowe z tych zajęć stosuje się wg zasad opisanych w niniejszych procedurach. Brak zgody rodziców/opiekunów na udział ucznia w zajęciach na basenie może dotyczyć tylko tych przypadków, gdy istnieją uzasadnione przeciwwskazania zdrowotne lub inne szczególne uwarunkowania poświadczone stosownym dokumentem.

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Każde zmiany w stanie zdrowia ucznia wpływające w znaczącym stopniu na jego możliwości uczestnictwa w zajęciach WF rodzice/opiekunowie powinni niezwłocznie zgłaszać nauczycielowi i wychowawcy klasy.
2. Nieobecności ucznia na zajęciach WF usprawiedliwia się wg zasad zawartych w regulaminie szkoły.
3. Nauczyciel wychowania fizycznego zapoznaje uczniów z niniejszą procedurą na pierwszych zajęciach w danym roku szkolnym, natomiast wychowawca klasy rodziców (opiekunów prawnych) na pierwszym zebraniu z rodzicami.
4 .W roku szkolnym 2014/2015 uczniowie i rodzice zostaną zapoznani z niniejszymi procedurami w ciągu 14 dni od daty ogłoszenia.

Dodane przez mirek dnia październik 24 2014 14:14:052588 Czytań - Drukuj
Logowanie
Nazwa Użytkownika

Hasło

Zapamiętaj mnieZapomniane hasło?
Shoutbox
Tylko zalogowani mogą dodawać posty w shoutboksie.

Brak postów.