Zwolnienia z lekcji WF
Dodane przez mirek dnia Październik 24 2014 14:14:05
PROCEDURA UZYSKIWANIA ZWOLNIEŃ Z ZAJĘĆ WYCHOWANIA FIZYCZNEGOPodstawa prawna:
§ 5 ust.1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 843),

I. ZWOLNIENIA DORAŹNE
1. Z powodu zachorowania, niedyspozycji lub innych zdarzeń losowych uczeń, na prośbę rodziców (prawnych opiekunów) przedstawioną przed zajęciami na piśmie lub osobiście, może być zwolniony z tych zajęć. Decyzję podejmuje nauczyciel prowadzący . Zwolnienia z pojedynczych lekcji nie mogą przekraczać łącznie 14 godzin w okresie.
2. Uczeń zwolniony ma obowiązek przebywać na zajęciach pod opieką nauczyciela. Jeśli jest to pierwsza lub ostatnia lekcja, uczeń może być zwolniony przez nauczyciela do domu na pisemną prośbę rodziców. W tym przypadku ma zaznaczoną nieobecność z adnotacją „ zwolniony”.
3. Dokumentację dotyczącą doraźnych zwolnień z zajęć wychowania fizycznego przechowuje nauczyciel do końca roku szkolnego tj. 31 sierpnia.
II. ZWOLNIENIA DŁUGOTERMINOWE
1. Uczeń może być zwolniony na czas określony z zajęć wychowania fizycznego jeżeli z opinii lekarskiej wynika całkowita niezdolność do udziału w tych zajęciach.
3. Opinię lekarską, wskazującą na konieczność zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego na okres krótszy niż 1 miesiąc, należy przekazać nauczycielowi wychowania fizycznego, który obowiązany jest przechowywać ją w dokumentacji nauczania do końca roku szkolnego tj. 31 sierpnia.
4. Opinię lekarską, wskazującą na konieczność zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego na okres 1 miesiąca i dłużej, w tym na jeden okres lub cały rok szkolny należy złożyć wraz z podaniem w sekretariacie szkoły.
5. O zwolnienie ucznia z zajęć wychowania fizycznego występują rodzice (opiekunowie prawni). Podanie należy przedłożyć niezwłocznie po uzyskaniu opinii lekarskiej, jednak nie później niż:
a) w przypadku zwolnienia dotyczącego I semestru – do 30 września danego roku szkolnego,
b) w przypadku zwolnienia dotyczącego II semestru – do 28 lutego danego roku szkolnego.
W przypadku zdarzeń losowych w ciągu roku szkolnego rodzice (opiekunowie prawni) składają podania poza ustalonymi wyżej terminami, jednak niezwłocznie po uzyskaniu opinii lekarskiej.
6. Opinia lekarska będzie respektowane od daty jej wystawienia .
7. Dyrektor wydaje decyzję o zwolnieniu ucznia z zajęć w terminie do 7 dni roboczych od daty wpływu podania. Decyzję przekazuje nauczycielom wychowania fizycznego i wychowawcy.
8. W przypadku decyzji odmownej rodzice (opiekunowie prawni) mogą się odwoływać za pośrednictwem dyrektora do Pomorskiego Kuratora Oświaty.
9.Jeżeli uczeń uzyskuje zwolnienie w trakcie roku szkolnego a są podstawy do wystawienia oceny podlega on klasyfikacji na zasadach opisanych w WSO.
10.W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego przez cały okres lub rok szkolny w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony”.
11.Jeżeli uczeń uzyskał ocenę za I okres, a w II okresie decyzją dyrektora szkoły został zwolniony z zajęć wychowania fizycznego, na świadectwie ukończenia danego roku szkolnego wpisana zostanie ocena klasyfikacyjna.
12. Uczeń zwolniony z zajęć wychowania fizycznego ma obowiązek być obecny na tych zajęciach. W szczególnych przypadkach, gdy lekcje te są pierwszymi lub ostatnimi zajęciami w danym dniu, uczeń może być zwolniony z tego obowiązku na podstawie pisemnego wniosku rodziców .
12.a W przypadku zajęć wychowania fizycznego które dla ucznia nie są pierwszymi i ostatnimi, dyrektor szkoły może powierzyć opiekę nad uczniami innym nauczycielom. Z wnioskiem występują nauczyciele wychowania fizycznego lub wychowawcy klas.
13.Uczeń zwalniany z zajęć do domu ma zaznaczoną nieobecność z adnotacją „ zwolniony”.

III. ZWOLNIENIA Z CZĘŚCI ĆWICZEŃ
1. Zwolnienie z części ćwiczeń dotyczy przypadków, gdy z opinii lekarskiej wynikają ograniczone możliwości uczestniczenia ucznia w zajęciach. Opinię wraz z wnioskiem o dostosowanie wymagań edukacyjnych dla ucznia rodzice/opiekunowie składają wg zasad określonych w przypadku zwolnień długoterminowych.
2. Opinię przekazuje się do wiadomości nauczyciela wychowania fizycznego, który po konsultacjach z rodzicami dostosowuje aktywność ucznia na zajęciach stosownie do wskazówek zawartych w tej opinii.
3. Zajęcia na basenie są integralną częścią przedmiotu WF. Zwolnienia, tak doraźne, jak długoterminowe z tych zajęć stosuje się wg zasad opisanych w niniejszych procedurach. Brak zgody rodziców/opiekunów na udział ucznia w zajęciach na basenie może dotyczyć tylko tych przypadków, gdy istnieją uzasadnione przeciwwskazania zdrowotne lub inne szczególne uwarunkowania poświadczone stosownym dokumentem.

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Każde zmiany w stanie zdrowia ucznia wpływające w znaczącym stopniu na jego możliwości uczestnictwa w zajęciach WF rodzice/opiekunowie powinni niezwłocznie zgłaszać nauczycielowi i wychowawcy klasy.
2. Nieobecności ucznia na zajęciach WF usprawiedliwia się wg zasad zawartych w regulaminie szkoły.
3. Nauczyciel wychowania fizycznego zapoznaje uczniów z niniejszą procedurą na pierwszych zajęciach w danym roku szkolnym, natomiast wychowawca klasy rodziców (opiekunów prawnych) na pierwszym zebraniu z rodzicami.
4 .W roku szkolnym 2014/2015 uczniowie i rodzice zostaną zapoznani z niniejszymi procedurami w ciągu 14 dni od daty ogłoszenia.