Cele i założenia
Dodane przez mirek dnia Luty 26 2015 14:03:34

Ważny jest rodzaj pomocy, którą się oferuje,
ale jeszcze ważniejsze od tego jest serce,
z jakim tej pomocy się udziela.”
Jan Paweł II


Okres nauki w szkole jest najwłaściwszy dla kreowania postaw altruistycznych. Wykorzystując otwartość i ciekawość świata młodego człowieka poprzez Wolontariat można odcisnąć dobroczynne piętno we wszystkich dziedzinach jego życia.
Uczniowie w naszym gimnazjum są pełni pasji i zaangażowania. Często kierują się wrażliwością, troską o drugiego człowieka. Chcą nieść bezinteresowną pomoc, służąc tak potrzebującym jak i samym sobie.
Wolontariat również rozwija wśród młodzieży postawę alternatywną dla konsumpcyjnego stylu życia i uzależnień. Stwarza okazję do wyszukiwania autorytetów i budowania świata wartości, pomaga w rozwijaniu zainteresowań, w szukaniu pożytecznej formy spędzania czasu wolnego.
Podejmowana przez uczniów-wolontariuszy aktywność wpływa pozytywnie na rozwój ich osobowości, jest ważna i pożądana ze względu na wymiar edukacyjno- wychowawczy.
CELE SZCZEGÓŁOWE PROGRAMU
• Zapoznanie młodzieży z ideą wolontariatu oraz jej propagowanie
• Uwrażliwienie na cierpienie, samotność i potrzeby innych
• Kształtowanie postaw prospołecznych
• Rozwijanie empatii, zrozumienia
• Inspirowanie do aktywnego spędzania czasu wolnego
• Kreowanie roli szkoły jako centrum lokalnej aktywności
• Wzbogacanie tradycji szkoły zgodnie z założeniami programu wychowawczego
• Angażowanie się w działania na rzecz społeczności szkolnej i lokalnej, tworzenie więzi ze środowiskiem
• Zawieranie głębokich, wartościowych przyjaźni
• Kształtowanie umiejętności działania zespołowego
• Współdziałanie z organizacjami społecznymi i młodzieżowymi
• Dawanie możliwości wykorzystania własnych umiejętności i doświadczeń
• Rozwijanie zainteresowań
• Zdobywanie doświadczenia w nowych dziedzinach
• Wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży szkolnej