Cele, założenia i zadania.
Dodane przez mirek dnia Grudzień 10 2014 11:18:50
SZKOLNE KOŁO MISYJNE

Ewangelizacja jest największym i najbardziej porywającym wezwaniem, wobec którego Kościół staje od początku swego istnienia. Rzeczywistym źródłem tego wezwania są nie tylko różne sytuacje społeczne i kulturowe, z jakimi styka się on w dziejach, ile nakaz Jezusa Chrystusa zmartwychwstałego, określający samą rację istnienia Kościoła: „Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu!” (Mk 16,15)
Jednakże moment historyczny, który obecnie przeżywamy, a w każdym razie przeżywają go liczne narody, stanowi wielkie wezwanie do „nowej ewangelizacji”, to znaczy do głoszenia Ewangelii zawsze nowej i zawsze niosącej nowość; do ewangelizacji, która musi być prowadzona „z nową gorliwością, nowymi metodami i z zastosowaniem nowych środków wyrazu”
Jan Paweł II, Veritatis Splendor, nr 106.Cele i zadania szkolnego Koła misyjnego


Podstawowym zadaniem Koła misyjnego jest ukazanie potrzeby stałej dyspozycji do wypełniania Jezusowego nakazu misyjnego „Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata” (Mt 28, 19-20).
Nakaz misyjny wzywa do działania, do stwarzania sytuacji dających możliwość wcielenia w życie powyższych słów Jezusa. Szkolne Koło misyjne ma za zadanie rozbudzić w uczniach ducha misyjnego, wyzwolić twórczą aktywność, rozwinąć talenty. Skutkiem takiej aktywności będzie ukształtowana w uczniach postawa misyjna i postawa Caritas, których priorytetem jest dawanie z siebie, a nie tylko branie.

Cele:

 poznawanie pracy misjonarzy i terenów misyjnych,
 pielęgnowanie i troska o misję Kościoła ”Idźcie i nauczajcie wszystkie narody”,
 uczenie otwartości i bezinteresowności – być darem z siebie dla innych,
 zaszczepienie solidarności pomiędzy dziećmi różnych kontynentów,
 rozwijanie wyobraźni dzieci i ich wrażliwości,
 kształtowanie systematyczności, obowiązkowości oraz umiejętności współdziałania w grupie,
 aktywny udział uczniów w życiu szkoły,
 rozwijanie zdolności i zainteresowań oraz twórczego myślenia

Zadania :

 budzenie i rozwój świadomości oraz gorliwości misyjnej wśród młodzieży gimnazjalnej,
 włączenie się w konkretną działalność misyjną Kościoła,
 poznawanie i wdrażanie w życie papieskich intencji misyjnych na cały rok,
 poznawanie krajów misyjnych (historia, geografia, przyroda, wiara, Kościół),
 zdobywanie sprawności Misjonarza: Ameryki, Azji i Oceanii, Afryki, Europy,
 nawiązywanie kontaktów z misjonarzami,
 modlitwa za misjonarzy i o rozwój misji,
 poszukiwanie wśród misjonarzy wzorców do naśladowania,
 pozyskiwanie funduszy na pomoc materialną na rzecz misji i na programy misyjne,
 stwarzanie okazji do działań i współpracy w grupie rówieśniczej,
 integracja grupy rówieśniczej.

Założenia dydaktyczno-wychowawcze:

Zapoznawanie z tematyką misji. Kształtowanie postaw misyjnych, społecznych, aktywnych, otwartych na drugiego człowieka. Zaspokojenie potrzeb wynikających z rozwoju intelektualnego i emocjonalnego uczniów oraz ich zainteresowań.

Członkowie Koła misyjnego w ciągu formacji:

 nauczą się szacunku dla drugiego człowieka, dla tradycji i kultury, w której został wychowany,
 nauczą się dawać świadectwo wiary i życia chrześcijańskiego w codziennym życiu,
 konkretnymi gestami wyrażą swoją solidarność z potrzebującymi pomocy,
 nauczą się budowania więzi międzyludzkich,
 ukształtują postawę otwartości i tolerancji wobec ludzi innych wyznań i niewierzących.

Uczeń powinien umieć i znać:

 wskazać poznane kraje misyjne,
 wyjaśnić pojęcia: misja, kraje misyjne, kraje Trzeciego Świata, ewangelizacja, reewangelizacja, nowa ewangelizacja, kultura, inkulturacja, tradycja,
 potrafi wymienić kontynenty
 poprawnie odczytuje przesłanie ewangeliczne,
 potrafi krytycznie ocenić swoje postępowanie,
 podejmuje wysiłek nad kształtowaniem charakteru,
 zna podstawowe wartości moralne,
 okazuje szacunek dla starszych i niepełnosprawnych,
 z szacunkiem odnosi się do wyznawców innych religii,
 szanuje symbolikę innych religii,
 reaguje na niewłaściwe zachowania.

Realizacja celów i zadań nastąpi poprzez:

Wspólne działania, modlitwę, dobre uczynki, ofiary duchowe i materialne, świadectwo życia, materialne wspieranie misji, objęcie patronatu misyjnego, pisanie listów do misjonarzy, lekturę czasopism misyjnych.
Zajęcia koła misyjnego obejmują: spotkania z innymi kołami misyjnymi działającymi w okolicy, organizację konkursów oraz w miarę możliwości udział w Kongresach misyjnych i rekolekcjach misyjnych.