Informacje podstawowe
Dodane przez mirek dnia Październik 17 2014 14:00:54
Dyrektor szkoły: Elżbieta Kaczyńska
Wicedyrektor:
Kontakt:
tel. fax.: 598222680
e-mail: gm2bytow@pro.onet.pl
strona internetowa: www.gimnazjum2.bytow.pl
dziennik elektroniczny: iuczniowie.progman.pl
Sekretariat szkoły: czynny w godz. od 8:00 do 14:30
Podstawowe dokumenty (dostępne w bibliotece lub na stronie internetowej): Statut Szkoły, Wewnątrzszkolny System Oceniania, Regulamin Szkoły.
Bieżący kontakt z nauczycielami – w godzinach pracy za wyjątkiem zajęć( dotyczy również kontaktu telefonicznego).
Dyskoteki i zabawy szkolne –po uzgodnieniu z dyrektorem i samorządem szkolnym – w godz. 18:00 -21:00
Usprawiedliwienia – nieobecność dziecka w szkole rodzic/ opiekun winien usprawiedliwić w ciągu 3 dni po powrocie na zajęcia.
Zwolnienia –wychowawca może zwolnić ucznia z zajęć z ważnych przyczyn na pisemną prośbę rodzica/opiekuna kierowana do wychowawcy klasy z uprzedzeniem . Jeżeli zwolnienie ma być dłuższe niż 3 dni, to zwolnienia na wniosek rodzica/opiekuna udziela dyrektor szkoły.
Zwolnienia z lekcji wychowania fizycznego – dłuższe zwolnienie (półroczne lub całoroczne ) z części lub całości zajęć wychowania fizycznego wystawia dyrektor na podstawie opinii lekarskiej. W przypadku potrzeby zwolnienia z zajęć W-F z powodu zachorowania lub złego samopoczucia dziecka rodzic/opiekun występuje z pisemnym wnioskiem do nauczyciela.
Wypadek – jeżeli uczeń ulegnie urazowi na zajęciach, zgłasza to natychmiast nauczycielowi prowadzącemu zajęcia,
-jeżeli uczeń ulegnie wypadkowi na przerwie, zgłasza to natychmiast nauczycielowi pełniącemu dyżur w danym rejonie.
-Z wypadku sporządza się protokół i dostarcza rodzicom/opiekunom.
Zachorowanie – dziecka chorego nie należy wysyłać do szkoły, nie mamy warunków do udzielenia skutecznej pomocy i transportu. Jeżeli uczeń zachoruje w szkole rodzic/ opiekun winien odebrać dziecko ze szkoły po powiadomieniu o tym fakcie.
Pobyt w szkole - uczeń przychodzi do szkoły bezpośrednio przed zajęciami ( lekcyjnymi i pozalekcyjnymi) i przebywa w szkole do ich zakończenia, wtedy udaje się do domu. Do zmroku może korzystać z obiektów sportowych szkoły zgodnie z regulaminem korzystania i na wyłączną odpowiedzialność rodziców/opiekunów. Dla uczniów dojeżdżających organizuje się świetlicę.
Uczeń troszczy się o swoje mienie, a w czasie przerw zabezpiecza je we własnym zakresie. Szkoła nie odpowiada za wartościowe przedmioty , które nie służą do celów szkolnych ( sprzęt elektroniczny, telefony, ozdoby i biżuteria, pieniądze).
W czasie zajęć uczeń nie może korzystać z telefonu i sprzętu elektronicznego, który w tym czasie ma być wyciszony. W wyjątkowych przypadkach udostępnia się telefon stacjonarny lub wydaje zgodę na użycie telefonu ucznia .
Utrwalanie obrazu i dźwięku na terenie szkoły i jej obiektach jest możliwe tylko po uzyskaniu zgody dyrektora szkoły lub, z jego upoważnienia - nauczyciela. Zabranie się używania środków łączności i sprzętu AV na zajęciach. Na żądanie nauczyciela używany niezgodnie z powyższymi zasadami sprzęt powinien zostać przez ucznia wyłączony i złożony ma wskazanym miejscu . W razie odmowy wydania przedmiotu wzywa się do szkoły rodziców/opiekunów w celu zdyscyplinowania dziecka.
Rodzice/opiekunowie składają deklarację, czy w razie zmiany dziennego planu zajęć dziecko pozostaje pod opieką szkoły czy też może samodzielnie udać się do domu lub przyjść później na zajęcia. Uczniowie są informowani o zmianach z dziennym wyprzedzeniem.
W razie podejrzenia , że uczeń jest pod wpływem alkoholu, dopuszcza się – za zadeklarowaną zgodą rodziców - użycie alkomatu . W przeciwnym razie, a także w przypadku podejrzenia o zażycie środków psychotropowych powiadamia się policję.
Wszystkie przejawy przemocy rówieśniczej należy niezwłocznie zgłaszać szkole, tylko wtedy jest możliwe skuteczne działanie i zapobieganie takim incydentom w przyszłości. Informacja może być również przekazana dyskretnie ( skrzynka przed gabinetem pedagoga szkolnego ).
Podręczniki i materiały ćwiczeniowe uczeń wypożycza na zasadach określonych w regulaminie i oddaje w stanie niepogorszonym ( za wyjątkiem uzasadnionego zużycia ).Rodzice ponoszą odpowiedzialność materialną za uszkodzenia, zniszczenia i zagubienie wypożyczonych podręcznikow
Dostęp do dziennika elektronicznego – nieodpłatny, dane do logowania rodzice odbierają osobiście w szkole.